بردآباد. [ ] (اِخ ) دهی است جزو بخش شهریار شهرستان تهران در جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 216 تن است . آب آن از قنات و سیاه آب ابراهیم آباد و محصول آن غلات ، صیفی ، چغندرقند، انگور و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی […]

بردآباد. [ ] (اِخ ) دهی است جزو بخش شهریار شهرستان تهران در جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 216 تن است . آب آن از قنات و سیاه آب ابراهیم آباد و محصول آن غلات ، صیفی ، چغندرقند، انگور و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).