مسیرفعلی شما » صفحه اصلی » معرفی شهریار » آب و هوا

تغییرات ماینگین سالانه درما برحسب ارتفاع حدود 5/6 درجه سانتی گراد برای هر هزار متر ارتفاع بوده و حداکثر دمای مشاهد شده در شهرستان برابر 5/45 درجه سانتی گراد و حداقل دمای ثابت شده 19- درجه سانتی گراد می باشد..

ضمنا گرمترین ماه های  سال در شهریار  تیر و مرداد و سردترین آن دی و بهمن می باشد.

بطور کلی در طی سال حدود 1/53 روز دارای یخبندان که در ماهای ژانویه 2/20 روز،فوریه 3/13 روز،مارس 3/4 روز آوریل 3/0 روز،نوامبر 2 روز و دسامبر 13 روز بوده است.

بر اساس داده های ایستگاه  سینوپتیک مهر آباد تهران که ساعت آفتابی را انداره گیری و گزارش می نماید،متوسط ساعات آفتابی ماهیانه در شهریار برابر 2/165 ساعت در دیماه و 10/346 ساعت در تیر ماه و سالانه آن برابر 2985 ساعت می باشد.

به طور کلی برا اساس نتایج بدست آمده از آمارهای سه دهه گذشته رطوبت نسبی سالانه 4/45 درصد بوده که بیشترین مقدار آن با 2/64 درصد به 11دی تا 11 بهمن اختصاص داشته و کمترین مقدار آن مربوط به 10 مرداد تا 9 شهریور با 5/24 درصد می باشد.

در تاریخ آمده که بادهای موسمی شهریار،دارای شده بوده و با برخورد با چهره افراد،ان را سیاه می نموده است اما امروزه نه از آن بادها خبری هست نه از مردمی که چهره هایشان بر اثر ورزش باد شهریار سیاه شده باشد.

  لینک های مرتبط

  جدیدترین اخبار آب و هوای استان تهران

تاریخچه شهرستان

معرفی شهرستان

ارتفاعات و کوهای شهرستان

منابع آب های زیر زمینی در شهریار

سد خاکی اختر آباد بخش ها و دهستان ها
نقشه استانی

اقوام و طوائف ساکن شهریار

 

 

  

Copyright © 2011 Shahriariha.Com. All rights reserved

درباه ما | لینک به ما | ارتباط با ما | آگهی در سایت | شرایط استفاده