آخرین وضعیت بارش‌های تهران و البرز
آخرین وضعیت بارش‌های تهران و البرز

شهریاریها : از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون، بارش‌های استان‌های تهران و البرز به ۲۶. ۴ میلیم‌تر رسیده که این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و نیز دوره بلندمدت به ترتیب با ۸۱ و ۲۸ درصد کاهش مواجه بوده است. بارش‌های ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته و دوره بلندمدت […]

شهریاریها : از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون، بارش‌های استان‌های تهران و البرز به ۲۶. ۴ میلیم‌تر رسیده که این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و نیز دوره بلندمدت به ترتیب با ۸۱ و ۲۸ درصد کاهش مواجه بوده است.

بارش‌های ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته و دوره بلندمدت به ترتیب ۱۳۵. ۶ و ۳۶. ۵ میلیم‌تر بوده است.

میزان بارش‌های ثبت شده در استان‌های تهران و البرز در آبان ماه امسال ۲۳ میلیم‌تر گزارش شده که این میزان شش درصد کمتر از متوسط بارش‌های دوره بلندمدت است.

گزارش سدهای زیر پوشش شرکت آب منطقه‌ای تهران نیز حاکی است: حجم آب موجود در مخزن پنج سد تامین کننده آب استان‌های تهران و البرز در زمان کنونی در حدود ۶۹۵ میلیون مترمکعب است که این

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال آبی پیش، ۷۵. ۴ میلیون مترمکعب بیشتر است. این میزان در زمان مشابه سال ۹۰ حدود ۶۱۹. ۵ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

همچنین، حجم آب ورودی به مخزن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون به ۹۵ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته در حدود ۳۷ درصد کمتر است.

حجم آب ورودی به مخزن سدهای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته ۱۵۱ میلیون و ۴۷ هزار مترمکعب ثبت شده بود.

در زمان کنونی، حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر ۱۳۳ میلیون مترمکعب، سد لتیان ۸۰. ۷ میلیون مترمکعب، سد لار ۹۳. ۳ میلیون مترمکعب، سد طالقان ۲۵۰ میلیون مترمکعب و سد ماملو نیز ۱۳۷. ۸ میلیون مترمکعب گزارش شده است.