استاندار تهران رئیس ستاد “سفر مهر” استان شد
استاندار تهران رئیس ستاد “سفر مهر” استان شد

شهریاریها : مرتضی تمدن طی حکمی از سوی مصطفی محمد نجار وزیر کشور به ریاست ستاد سفر مهر استان منصوب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی مصطفی محمد نجار وزیر کشور مرتضی تمدن به ریاست ستاد سفر مهر استان منصوب شد که در بخشی از این حکم آمده است: “با عنایت به […]

879090_PhotoAشهریاریها : مرتضی تمدن طی حکمی از سوی مصطفی محمد نجار وزیر کشور به ریاست ستاد سفر مهر استان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی مصطفی محمد نجار وزیر کشور مرتضی تمدن به ریاست ستاد سفر مهر استان منصوب شد که در بخشی از این حکم آمده است:

“با عنایت به مدیریت مدبرانه و اندیشمندانه و اتخاذ تدابیر لازم در تعامل با سازمانها و دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و بهره گیری از تمامی ظرفیتها و توانمندیهای مراکز اقامتی و پذیرایی در اختیار مجموعه های آن استان و نظر به تعهد، دانش و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان رئیس ستاد سفر مهر استان منصوب می شوید”.