مسئولین شهر اندیشه به پویش پنج شنبه های با دوچرخه پیوستند ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

مسئولین شهر اندیشه به پویش پنج شنبه های با دوچرخه پیوستند

دومین پویش پنج شنبه های با دوچرخه در شهر اندیشه ، مسئولین این شهر همپای مردم و ورزشکاران به این کمپین ورزشی پیوستند