خبرفوری : آتش سوزی یکی از نیروگاه های کویت بر اثر رعدوبرق ۲۳ آبان ۱۳۹۱

خبرفوری : آتش سوزی یکی از نیروگاه های کویت بر اثر رعدوبرق

شهریاریها : برخورد رعدوبرق در یکی از نیروگاه های کویت آتش سوزی و خساراتی بر جای گذاشت. عکس و نقشه هوایی