صدور حکم متخلف کشتار غیرمجاز دام در شهرستان شهریار ۰۹ آبان ۱۳۹۸

صدور حکم متخلف کشتار غیرمجاز دام در شهرستان شهریار

حکم قضایی متخلفی که اقدام به کشتار غیرمجاز دام و عرضه آن بطور غیربهداشتی کرده بود با شکایت دامپزشکی در شعبه ۱۰۲دادگاه کیفری ۲شهرستان شهریار صادر گردید.