کشاورزان استان تهران مراقب سرمازدگی باغ ها و محصولات باشند ۲۲ آذر ۱۳۹۹

کشاورزان استان تهران مراقب سرمازدگی باغ ها و محصولات باشند

شهریار- کشاورزان استان تهران با توجه به کاهش محسوس دما هوا مراقب سرمازدگی باغ ها و محصولات باشند.