موج ورود کرونا در قم و گیلان نسبت به خروج ویروس منفی شد ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

موج ورود کرونا در قم و گیلان نسبت به خروج ویروس منفی شد

وزیر بهداشت گفت: خوشبختانه موج ورود شیوع کرونا در گیلان و قم و دیگر نقاط نسبت خروج روند شیوع کرونا منفی شده است.