درخواست بازنشستگی مدیر کل ورزش استان تهران مورد پذیرش قرار گرفت ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

درخواست بازنشستگی مدیر کل ورزش استان تهران مورد پذیرش قرار گرفت

درخواست بازنشستگی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران با موافقت وزیر ورزش مورد پذیرش قرار گرفت.