کد پستی تمام مناطق شهرستان شهریار ۳۰ فروردین ۱۳۹۲

کد پستی تمام مناطق شهرستان شهریار

ردیف نام شهر و یا شهرک کدپستی ۱ اندیشه فاز یک ۳۱۶۸۸ ۲ اندیشه فاز یک ۳۱۶۸۹ ۳ اندیشه فاز دو ۳۱۶۸۶ ۴ اندیشه فاز سه ۳۱۶۸۶ ۵ اندیشه فاز سه ۳۱۶۸۷ ۶ اندیشه فاز چهار ۳۱۶۸۱ ۷ اندیشه فاز پنج ۳۱۶۸۱ ۸ شهریار ۳۳۵۱۶ ۹ شهریار ۳۳۵۱۷ ۱۰ شهریار ۳۳۵۱۸ ۱۱ شهریار ۳۳۵۱۹ ۱۲ […]