پیمایش آبشارنشترود وصعود به ارتفاعات ورزن/ استان البرز هیئت ورزشهای همگانی شهریار ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

پیمایش آبشارنشترود وصعود به ارتفاعات ورزن/ استان البرز هیئت ورزشهای همگانی شهریار

شهریاریها :اعضای کمیته ورزشهای طبیعی هیئت ورزشهای همگانی شهریار، آبشارنشترود وصعود به ارتفاعات ورزن/ استان البرز را با موفقیت پیمایش کردند.  کمیته ورزشهای طبیعی آبشارنشترود وصعود به ارتفاعات ورزن استان البرز با را با شرکت ۲۵ نفر و سرپرستی حسن رهنما پیمایش کردند.   – سرپرست برنامه: حسن رهنما – راهنما وسرقدم برنامه : اقای […]