۱۸۸ روز هوای سالم و پاک در تهران ۰۶ آبان ۱۳۹۸

۱۸۸ روز هوای سالم و پاک در تهران

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته و هوای تهران سالم است.