هرم غذایی مخصوص روزهای کرونایی ۰۳ فروردین ۱۳۹۹

هرم غذایی مخصوص روزهای کرونایی

هرم مواد غذایی و تنوع و تعادل مصرف موادغذایی در این روزهای کرونایی برای تمامی گروههای سنی الزامی است.