مهدی حب درویش : حمایت مسئولان شهریار قابل تقدیر است ۰۵ بهمن ۱۳۹۱

مهدی حب درویش : حمایت مسئولان شهریار قابل تقدیر است

گروه ورزش شهریاریها : رکوردار روپایی جهان که جوانی از دیار شهریار است، طی 31ساعت روپایی با توپ فوتبال روز گذشته موفق به زدن رکورد ورزشکار انگلیسی شد. در سال 88 بود که احمدی نژاد، وی را چنین توصیف کرد: “انرژی ورزشکاری که به مدت شش ساعت در یک جاده روپایی زده، از نوع انرژی […]