ماجرای خودکشی تختی از زبان مدیر هتل آتلانتیک ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ماجرای شب مرگ جهان پهلوان در آتلانتیک

ماجرای خودکشی تختی از زبان مدیر هتل آتلانتیک

موضوع مرگ جهان پهلوان تختی همچنان باز و محل صحبت است؛ بخصوص در این روزها که برخی اظهارنظرها به شدت واکنش برانگیز بوده است.