مدیر ساختمان می‌تواند حق الزحمه بگیرد ۱۰ مهر ۱۳۹۹

مدیر ساختمان می‌تواند حق الزحمه بگیرد

کارشناسان درباره نحوه دریافت حق‌الزحمه از سوی مدیر یا مدیران ساختمان توضیح داده‌اند.