سهم ۲۱ درصدی شهریار در تامین فرآورده های باغی استان تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۴

سهم ۲۱ درصدی شهریار در تامین فرآورده های باغی استان تهران

شهریاریها:سید حامد امیر آبادی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شهریار؛ با اشاره به سهم ۲۱ درصدی این شهرستان در تامین فرآوردههای باغی استان تهران اظهار کرد: در همین راستا و برای افزایش بهرهوری مضاعف از تولیدات باغی در این منطقه اقدامات و دستور کارهای ویژهای مد نظر قرار دارد. وی افزود: بهره گیری از نهالهای، اصلاح […]