هواپیمای مالزیایی در نزدیکی قندهار است ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

هواپیمای مالزیایی در نزدیکی قندهار است

شهریاریها به نقل از العالم، یک روزنامه روسی به نقل از برخی منابع امنیتی مدعی شده که هواپیمای مالزیایی در نزدیکی قندهار افغانستان فرود آمده و مسافران آن در سلامت به سر می برند. روزنامه روسی «سکوفکسی کمسو مولیتس» بدون ذکر نام منابع امنیتی مذکور نوشت: هواپیمای ناپدید شده مالزی اکنون در نزدیکی قندهار است […]