۲۵ آذر ۱۳۹۱

علیشاه عوض در لغت نامه دهخدا

علیشاه عوض ( بخش مرکزی شهرستان شهریار ) [ ع َ ع ِ / ع َ وَ ] (اِخ ) ده مرکزی بخش شهریار، تابع شهرستان تهران . واقع در 30هزارگزی باختر تهران . ناحیه ای است جلگه و دارای آب و هوای معتدل ، و 2964 تن سکنه . آب آن از قنات جدید […]