انتشار کتاب مجموعه ” شعر ریل ها دوربرگردان ندارند “ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲

انتشار کتاب مجموعه ” شعر ریل ها دوربرگردان ندارند “

گروه فرهنگ و هنر شهریاریها : سرکار خانم صدف درخشان مهندس شیمی گرایش صنایع غذایی و عضو انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران و عضو هیات تحریریه نشریه آرد و غذا ، عضو انجمن شعر و ادب شهرستان شهریار کتابی به “نام ریل ها دوربرگردان ندارند ” شامل 70 صفحه شعر در قالب سپید از […]