شهردار شهریار به عیادت خبرنگار مهر رفت 23 مرداد 1399

شهردار شهریار به عیادت خبرنگار مهر رفت

شهردار شهریار به همراه بهزاد درخشان رئیس شورای اسلامی این شهر به عیادت «ناصر رمضانی» خبرنگار مهر رفت.