گفتگو با یک عکاس محمد تاجیک ۲۴ دی ۱۳۹۱

گفتگو با یک عکاس محمد تاجیک

محمد تاجیک یکی از عکاسان بنام شهریاری میباشد که در همین حرفه مشغول به فعالییت است.