نشست مدیرصندوق بیمه اجتماعی روستائیان با کارگزاران غرب استان تهران برگزار شد ۲۴ دی ۱۳۹۹

نشست مدیرصندوق بیمه اجتماعی روستائیان با کارگزاران غرب استان تهران برگزار شد

شهریار- نشست مدیریت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان تهران با حضور جمعی از کارگزاران غرب استان تهران در شهرستان شهریار برگزار شد.