فعالیت مشاغل گروه های ١ و ٢ در شهرهای وضعیت نارنجی تهران مجاز است ۱۳ آذر ۱۳۹۹

فعالیت مشاغل گروه های ١ و ٢ در شهرهای وضعیت نارنجی تهران مجاز است

استاندار تهران تاکید کرد: فعالیت مشاغل گروه های ١ و ٢ در شهرهای وضعیت نارنجی مجاز است.