چرا شهر های اطراف تهران می خواهند استان شوند؟! ۰۴ تیر ۱۳۹۴

چرا شهر های اطراف تهران می خواهند استان شوند؟!

تقسیم استان تهران به سه بخش مرکزی، غربی و شرقی، ایدهای است که نمایندگان استان آن را طرح کرده و پیگیری میکنند. به گفته این نمایندگان، طرح مذکور توزیع نامتوازن بودجه و امکانات در سطح استان و عدم امکان مدیریت و نظارت کارآمد در همه بخشهای استان، موجب شکلگیری این ایده شده است. حسینعلی گروسی […]