فضای شهری برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها مهیاست ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

فضای شهری برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها مهیاست

حسن رنجبرگفت:شهرداری باغستان فضای متناسب شهری را جهت برگزاری انتخابات پرشور و سالم فراهم کرده است.