احداث فرودگاه در شهر صفادشت ۲۷ آبان ۱۳۹۹
مهندس کریمی

احداث فرودگاه در شهر صفادشت

شهردارصفادشت از آغاز مطالعات ساخت و احداث فرودگاه کوچک گردشگری در این شهر خبر داد.