کشته سازی در غرب استان تهران سناریویی از پیش طراحی شده بود ۲۳ آذر ۱۳۹۸
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

کشته سازی در غرب استان تهران سناریویی از پیش طراحی شده بود

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت: کشته سازی در غرب استان تهران سناریویی از پیش طراحی شده بود.