حمایت اکثریت مردم آمریکا از استیضاح ترامپ ۲۸ آبان ۱۳۹۸
نظرسنجی‌های جدید نشان داد؛

حمایت اکثریت مردم آمریکا از استیضاح ترامپ

بر اساس نظرسنجی‌های جدید بیش از نیمی از مردم آمریکا معتقدند رئیس جمهور این کشور به دلیل پرونده «اوکراین گیت» باید استیضاح شود.