۴ حکم اعدام در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی تأیید شد ۲۹ بهمن ۱۳۹۱

۴ حکم اعدام در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی تأیید شد

شهریاریها به نقل از دفتر سخنگوی قوه قضائیه: شعبه 13 دیوانعالی کشور امروز یکشنبه مورخ 29 بهمن امسال نظر و رأی خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی(معروف به سه هزار میلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادرکننده احکام بدوی ارسال نمود. براساس آراء صادره از سوی شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور: […]