اهداف تعیین شده برای ارتقای امنیت در غرب استان تهران اجرا شده است ۰۹ مهر ۱۳۹۹
سردار خانچرلی

اهداف تعیین شده برای ارتقای امنیت در غرب استان تهران اجرا شده است

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: تمام اهداف تعیین شده برای ارتقای امنیت در غرب استان تهران اجرا شده است.