کارگاه عملی شیر مادر ویژه مربیان کلاس آمادگی زایمان شهریار ۰۵ آبان ۱۳۹۸

کارگاه عملی شیر مادر ویژه مربیان کلاس آمادگی زایمان شهریار

کارگاه عملی شیر مادر ویژه مربیان کلاس آمادگی زایمان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار برگزار شد.