عکس/ ریزش پل کن در جاده قدیم کرج ۲۹ آبان ۱۳۹۱

عکس/ ریزش پل کن در جاده قدیم کرج

شهریاریها : کرج پل کن در جاده قدیم کرج در اثر بارش های چند روز گذشته تهران ریزش کرد. عکس / خسرو پرخیده