بازدید ازمرکزنگهداری توانبخشی نیایش در شهرستان ملارد ۱۶ آذر ۱۳۹۸
به مناسبت روزجهانی معلولین درشهرستان ملارد انجام شد؛

بازدید ازمرکزنگهداری توانبخشی نیایش در شهرستان ملارد

به مناسبت روزجهانی معلولین درشهرستان ملارد ازمرکزنگهداری توانبخشی نیایش بازدید شد.