نمایندگان به «مدرس خیابانی» اعتماد نکردند ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

نمایندگان به «مدرس خیابانی» اعتماد نکردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصدی مدرس خیابانی در وزارت صمت مخالفت کردند.