ذخیره سهمیه سوخت آبان ماه خودروها تا شش ماه قابل استفاده است ۰۱ آذر ۱۳۹۸

ذخیره سهمیه سوخت آبان ماه خودروها تا شش ماه قابل استفاده است

استاندار تهران از قابل استفاده بودن سهمیه سوخت آبان همه خودروها تا شش ماه و محفوظ ماندن سهمیه خودروهایی که کارت سوخت دریافت نکرده اند، خبر داد.