موفقیت هادی افشار در دوره مدرسین فدراسیون جهانی تکواندو ۲۶ آبان ۱۳۹۹

موفقیت هادی افشار در دوره مدرسین فدراسیون جهانی تکواندو

از میان سه نماینده ایران در دوره تربیت مدرس فدراسیون جهانی تکواندو، دو نفر با موفقیت این دوره را پشت سر گذاشتند.