اجرای طرح دانشکار در مراکز بهزیستی شهریار ۲۳ اسفند ۱۳۹۱

اجرای طرح دانشکار در مراکز بهزیستی شهریار

شهریاریها : رئیس بهزیستی شهـریار از اجرای طرح دانشکار به منظور اشتغال جامعه هدف در بهزیستی این شهرستان خبر داد. علی اصغر یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح دانشکار در موسسه خیریه اقامتی میان مـدت همـای رحمت و ایرانیان، به ترتیب در هر مرکـز به تعداد 25 تا […]