با هر گونه توسعه بنا در شهرک های صنعتی طبق قانون برخورد خواهد شد ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
دادستان شهرستان قدس:

با هر گونه توسعه بنا در شهرک های صنعتی طبق قانون برخورد خواهد شد

مجید کاویانی از برخورد قانونی با هر گونه توسعه بنا در شهرک های صنعتی شهرستان قدس خبر داد.