طراحی بر روی پست های مخابراتی و ترانس برق شهریار ۲۷ دی ۱۳۹۷

طراحی بر روی پست های مخابراتی و ترانس برق شهریار

شهریاریها : زیبا سازی شهری با هدف دست یابی به شهر انسان محور و شهروند مدار پیگیری وعملیاتی می شود. مهندس افتخاری رئیس سازمان  سیما، منظرو فضای سبزشهری با اعلام این خبر گفت : بهبود سیما و منظر شهری و اجرای عملیات زیبا سازی شهری که با سلامت و نشاط اجتماعی ، روانی شهروندان ارتباط […]