تجلیل از فرماندهان پایگاهها و بسیجیان نمونه حوزه یک خواهران شهریار ۳۰ آبان ۱۳۹۹

تجلیل از فرماندهان پایگاهها و بسیجیان نمونه حوزه یک خواهران شهریار

فرمانده سپاه شهریار از فرماندهان پایگاهها و بسیجیان نمونه حوزه یک خواهران این شهرستان قدردانی کرد.