بیمه اجباری تامین اجتماعی ( کار فرما و کارگری) در سال ۱۳۹۸ ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

بیمه اجباری تامین اجتماعی ( کار فرما و کارگری) در سال ۱۳۹۸

شهریاریها : حق بیمه نسبت به حقوق(لیست در آمد فیش حقوق) می باشد. و ۳۰ % حقوق می باشد که ۲۳% سهم کارفرما و ۷% سهم کارگر می باشد. حق بیمه سال ۹۸ بر اساس حداقل دستمزد (مبالغ به ریال می باشد) برای ماه ۳۱ روزه: حداقل حق بیمه سهم کارفرما: ۴,۲۷۲,۱۲۱ حداقل حق بیمه […]