تصویب بودجه ۶۳۰ میلیاردی سال ۹۹ شهرداری شهریار ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
شهردار شهریار اعلام کرد :

تصویب بودجه ۶۳۰ میلیاردی سال ۹۹ شهرداری شهریار

بر اساس این مصوبه مبلغ ۳۲۴ میلیارد تومان در سرفصل هزینه های جاری و مبلغ ۳۰۶ میلیارد تومان در سرفصل هزینه های عمرانی و تملک اعتبار تخصیص یافته است