دیوان عدالت بخشنامه افزایش سن بازنشستگی را ابطال کرد ۲۱ بهمن ۱۳۹۱

دیوان عدالت بخشنامه افزایش سن بازنشستگی را ابطال کرد

شهریاریها : دیوان عدالت اداری در پی اعتراض به بخشنامه معاونت نیروی انسانی سپاه مبنی بر بازنشستگی جانبازان با استفاده از سنوات ارفاقی با داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت، با تشخیص مغایر قانون بودن بخشنامه آن را ابطال کرد. شـاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند یک از قسمت الف و بند 11 از قسمت […]