برقراری عزیز ! ادا حال خوبا رو درنیار! ۰۵ اسفند ۱۳۹۹

برقراری عزیز ! ادا حال خوبا رو درنیار!

سنگرزاده و امثال او که کم هم نیستند، چرخ‌دنده‌های سیستمی هستند که مسیر رشد و سرمایه‌داری‌شان را تشریح نمی‌کنند، یعنی همین سنگرزاده واقعیت‌هایی که خودش از سر گذرانده را بازگو نمی‌کند...