کسر اقساط وام یک میلیونی کرونا از این ماه از یارانه نقدی خانوار ۱۴ تیر ۱۳۹۹

کسر اقساط وام یک میلیونی کرونا از این ماه از یارانه نقدی خانوار

اقساط وام یک میلیون تومانی کرونا همزمان با واریز یارانه نقدی این ماه(تیر)، از سرجمع یارانه نقدی خانوارهای یارانه بگیر کسر خواهد شد.