اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهرستان شهریار ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهرستان شهریار

شهریاریها : ستاد انتخابات شهرستان شهریار اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهرستان شهریار را اعلام کرد