آگهی فراخوان مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی شهرستان شهریار ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

آگهی فراخوان مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی شهرستان شهریار

آگهی فراخوان مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران منتشر شد.