احمدآباد مستوفی شهر شد ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

احمدآباد مستوفی شهر شد

شهریاریها :دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: این شورا به رغم آنکه با تبدیل روستاها به نقاط شهری جدید به صورت اصولی مخالف است، اما با تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر به دلیل شرایط ویژه آن موافقت کرد. شهریاریها به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق‌مالواجرد در خصوص بررسی اصلاح حریم شهر […]